Poradnictwo prawne

W ramach kampanii prowadzimy bezpłatne poradnictwo prawne, którym zajmuje się prawniczka – pani Beata Filipcova. Posiada ona wieloletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zawodowo zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w dziedzinach związanych z ochroną środowiska i ludzi przed agresywnymi działaniami spółek wydobywczych, ukierunkowanych wyłącznie na zysk.

Poniżej dane kontaktowe dla wszystkich, którzy są zainteresowani i potrzebują pomocy prawnej, związanej z tematem kampanii.

Beata Filipcowa
Kancelaria Sanecki Kowalik
Kancelaria Radców Prawnych s.c., M. Sanecki W. Kowalik B. Filipcova
ul. Bandurskiego 36/1
31-515 Kraków
tel. 12 294 17 50
fax 12 294 17 52

 

Najczęściej zadawane pytania
Kto może być stroną postępowania administracyjnego?

Pojęcie strony zostało zdefiniowane w art. 28 k.p.a. Zgodnie z powołanym przepisem stroną postępowania jest wyłącznie ten podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo też ten, który żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Przez interes prawny należy rozumieć interes wynikający z normy prawa materialnego, przy czym aby interes ten stanowił podstawę zakwalifikowania określonego podmiotu jako strony postępowania, musi pozostawać w bezpośrednim, konkretnym, indywidualnym i aktualnym związku z postępowaniem w określonej sprawie administracyjnej. Stwierdzenie istnienia takiego interesu wymaga zaistnienia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa administracyjnego materialnego a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegającą na tym, że akt stosowania tej normy może mieć wpływ na sytuację prawną podmiotu w zakresie jego pozycji materialnoprawnej. Zdarzenia przyszłe i niepewne nie stanowią podstawy do uznania istnienia interesu prawnego, przesądzają zaś jedynie o interesie faktycznym. Innymi słowy, należy wskazać konkretny przepis prawa materialnego, z którego będzie wynikał interes podmiotu mającego być stroną w danym postępowaniu.

Istnieją jednak przepisy szczególne w stosunku do art. 28 k.p.a., które w sposób odmienny określają krąg stron danego postępowania administracyjnego.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji koncesyjnej

Stroną takiego postępowania, co wydaje się oczywiste, będzie zawsze wnioskodawca (tj. inwestor). Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (dalej: p.g.g.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, stronami postępowań prowadzonych w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych są ich właściciele (użytkownicy wieczyści). Natomiast z ust. 2 tego artykułu wynika, że stronami postępowań nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza granicami projektowanego albo istniejącego obszaru górniczego lub miejscami wykonywania robót geologicznych. Obszarem górniczym jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji.

Z powyższego wynika, że przepisy rozróżniają działalność wykonywaną w granicach nieruchomości gruntowych oraz działalność wykonywaną w górotworze (poza tymi granicami). Pierwszy rodzaj działalności będzie dotyczył kopalin niestanowiących własności górniczej i wówczas krąg stron będzie zawężony jedynie do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych obszarem górniczym. Drugi rodzaj działalności odnosi się do kopalin objętych własnością górniczą (tj. m.in. do „gazu łupkowego”) a stronami będą podmioty, których interesu prawnego lub obowiązku postępowanie dotyczy, z wyjątkiem właścicieli i użytkowników nieruchomości poza granicami obszaru górniczego lub miejscami wykonywania robót geologicznych.

Jeżeli natomiast chodzi o postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych, to art. 80 p.g.g. stanowi, że stronami są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne przy czym art. 41 p.g.g. ma odpowiednie zastosowanie. Stronami postępowania będą więc tylko właściciele bądź użytkownicy wieczyści terenu, na którym będą prowadzone prace, ale już nie właściciele działek sąsiednich (sytuacja ta będzie na przykład dotyczyła zatwierdzenia projektów robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych na potrzeby wiertni).

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Krąg stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie został określony w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zastosowanie będą miały zatem zasady ogólne, określone w powołanym wyżej przepisie art. 28 k.p.a. Poza wnioskodawcą, uczestnikami postępowania będą – w świetle tego przepisu – podmioty, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.

Przymiot strony w sprawach wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych będą więc posiadać podmioty mające tytuł prawny do nieruchomości położonych w rejonie oddziaływania inwestycji na środowisko tj. np. w bezpośrednim sąsiedztwie zamierzonego przedsięwzięcia, przy czym zaznaczyć należy, że interes prawny ma osoba posiadająca działkę w strefie oddziaływania, a nie tylko posiadająca działkę bezpośrednio graniczącą z działką, na której planowana jest inwestycja objęta wnioskiem. W konsekwencji, właściciele nieruchomości położonych w pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie posiadają interesu prawnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli na daną nieruchomość nie rozciąga się oddziaływanie zamierzonego przedsięwzięcia.

Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art. 127 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

1) wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

2) właściciel wody;

3) właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których wprowadzane będą ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;

4) właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych;

5) władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych;

6) uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, czyli na przykład zbiorniki, stawy, obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych (tj. studnie), mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska (wyliczenie przykładowe – ustawa zawiera szerszy katalog).

W postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się przepisów art. 31 k.p.a., co oznacza, że organizacja społeczna nie może żądać wszczęcia postępowania ani dopuszczenia jej do udziału w tym postępowaniu.