O inicjatywie

Obywatele KOntrolują to inicjatywa Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO.

Razem z partnerami i wolontariuszami prowadzimy obywatelską kontrolę procesu poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Monitorujemy proces legislacyjny, realizację ustanowionego prawa, przestrzeganie przepisów przez firmy wydobywcze i samorządy, na terenie których realizowane są inwestycje. Podnosimy świadomość obywateli i decydentów na temat konieczności ochrony zasobów wody pitnej na terenach objętych koncesjami. Domagamy się moratorium na eksploatację gazu z łupków, do czasu przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych.

Zrealizowaliśmy dwa projekty:

„Gaz łupkowy – monitoring, mobilizacja i partycypacja obywatelska”. Jego istotą było szerokie, bezstronne i obiektywne informowanie obywateli w zakresie problematyki rozpoznawania i wydobywania gazu łupkowego w Polsce, w celu wypracowania świadomej decyzji społeczeństwa w tej sprawie, np. na drodze referendum.

„Obywatele Kontrolują – strażnicy dobrej energii”. Celem projektu było podniesienie świadomości mieszkańców i decydentów na temat konieczności ochrony zasobów wody w trakcie poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia gazu łupkowego.

Więcej informacji o zrealizowanych projektach i partnerach w zakładce Historia