Partnerzy

Centrum Zrównoważonego RozwojuCentrum Zrównoważonego Rozwoju prowadzi działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju energetyki polskiej w oparciu o źródła energii odnawialnej, z wykorzystaniem polskich innowacyjnych rozwiązań. Od 2008 r. monitorowało proces legislacyjny nowego prawa geologicznego i górniczego oraz proces wydawania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów w Polsce, w większości firmom wydobywczym, kontrolowanym przez obcy kapitał. Prowadzi ciągłą działalność edukacyjną, informacyjną i strażniczą w obszarze rozwoju zrównoważonego, zgodnego z zasadami Agendy 21, od 11 lat kieruje działania do społeczności lokalnych, samorządów, NGO i przedsiębiorców, głównie w obszarze poszanowania energii.
www.czr.org.pl

Fundacja Strefa ZieleniFundacja „Strefa Zieleni” ma misję: zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny, sprawiedliwość społeczna, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji uczestniczącej, zwalczanie wszelkich dyskryminacji, rozwój równości szans, wolność światopoglądową, wolność słowa i wolny obieg informacji, rozwój społeczeństwa wiedzy, odpowiedzialne zarządzanie, społeczną odpowiedzialność biznesu, zieloną gospodarkę, zieloną reformę podatków i finansów publicznych. Jest partnerem Green European Foundation (GEF), współpracuje z Fundacją Heinricha Bölla oraz wspiera redakcję dwumiesięcznika Zielone Wiadomości. FSZ jest mocno zaangażowana w kwestie dotyczące energii i klimatu oraz działania na rzecz demokracji lokalnej. Prowadzi aktywne działania na rzecz społeczności obawiających się utraty jakości wody na skutek poszukiwania i ew. eksploatacji gazu łupkowego. Jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. środowiska przyrodniczego przy BOŚ UM Stołecznego Warszawa.
strefazieleni.org

Federacja Zielonych – Grupa KrakowskaFederacja Zielonych – Grupa Krakowska (FZ-GK) jako nieformalna grupa istnieje od 1991 roku, natomiast jako zarejestrowane stowarzyszenie – od roku 1997. Główne obszary działania to: polityka transportowa, zagospodarowanie przestrzenne i ochrona przyrody. Od początku lat 90-tych XX w. do chwili obecnej FZ-GK prowadzi kampanię pod hasłem Kraków miastem rowerów. Jej celem jest stworzenie w tym mieście systemu dróg i ścieżek rowerowych, który pozwalałby krakowianom korzystać z roweru jako środka transportu przy robieniu zakupów, dojazdach do pracy i miejsc wypoczynku. W latach 1997-2003 FZ-GK m.in. prowadziła i koordynowała ogólnopolską kampanię Tiry na Tory, sprzeciwiającą się niszczeniu polskich kolei i innych środków transportu zbiorowego, a także polityce transportowej państwa nakierowanej na rozwój motoryzacji indywidualnej. W jej ramach brała aktywny udział w blokadzie budowy autostrady A4 na górze Św. Anny, skutecznie opóźniając budowę autostrady A2 w Wielkopolsce i w okolicach Łodzi.

Food & Water WatchFood & Water Watch to międzynarodowa organizacja działająca w celu zapewnienia żywności, wody i ryb, które będą spożywane bezpieczne, przystępnie i proekologicznie. Dąży do tego, aby wszyscy mogli ufać temu, co jedzą i piją, mieli nadzór nad pochodzeniem spożywanej żywności, a dostarczana do domów woda była czyste, tania i pewna. Dba o ochronę jakości środowiska oceanów. Czuwa nad tym, by rząd bronił swoich obywateli, a obywateli – uczy o ważności utrzymywania pod wspólną kontrolą globalnych zasobów.
www.foodandwaterwatch.org/europe