Przyłącz się

Pamiętaj – masz prawo wiedzieć, masz prawo pytać. Każdy obywatel ma prawo do informacji publicznej – wystarczy napisać wniosek, a władze – lokalne i centralne – mają obowiązek udzielić Ci informacji w ciągu 14 dni. Nie musisz w swoim wniosku tłumaczyć kim jesteś i dlaczego potrzebujesz uzyskać daną informację. Wniosek możesz wysłać mailem, pocztą, za pomocą elektronicznego formularza, faksem, zanieść do urzędu, zeskanować. Jednym słowem może mieć on dowolną formę i musi zawierać tylko niezbędne informacje. To, o czym warto pamiętać to powołanie się na podstawę prawną (żeby urząd nie miał wątpliwości, że wnioskujesz o informację publiczną), wyłuszczenie o jaką informację wnioskujesz, jak chciałabyś/chciałbyś ją otrzymać np. na e-mail czy na adres fizyczny czy też odbierzesz osobiście oraz w jakiej formie powinna być dostarczona – skanu (ewentualnie format), papierowej kopii czy do wglądu.

Formularz wniosku:

Wniosek

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art.61 w związku z art. 8 ust.2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, oraz art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. 112 poz. 1198 z póz. zmianami ) składam wniosek o udzielenie następujących informacji:

(TU PODAJESZ O JAKĄ INFORMACJĘ WNIOSKUJESZ)

Odpowiedź proszę przekazać w formie (np. skanów w pdf, nagranie w postaci pliku mp3) na adres (zwykły, internetowy, można zadeklarować osobisty odbiór).

Kogo i o co możesz pytać, kto za co odpowiada:

1.SEJM, KOMISJA NADZWYCZAJNA DS. ENERGETYKI I SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

 • informacje o zagrożeniach (ekonomicznych, społecznych, środowiskowych)
 • Jw. o utracie kopaliny gazu łupkowego
 • Jw. o kopalinach towarzyszących (węgiel lubelski)
 • Przekazać stanowisko (strategia obywatelska) w sprawie OZE
 • Wskazać na niezgodność z prawem UE, Konstytucją RP i interesem społecznym, zagrożeniem dla wód i produkcji żywności  ewentualnej eksploatacji gazu łupkowego (NPK)

2. MINISTERSTWO GOSPODARKI

 • Pytanie o analizy opłacalności, strategicznego OOŚ
 • Gaz łupkowy a strategia rozwoju energetycznego (PEP, nowa strategia 2050) w kontekście:

– zagrożeń środowiska

– zagrożeń produkcji żywności

– dla geotermii (wykluczenie geotermii) z uwagi na wydane koncesje NPK

– przejęcia gazu (własności) przez obce podmioty (utrata kontroli nad zasobami – surowcami energetycznymi)

– ograniczenia innych działalności gospodarczych

3. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

 • Pytanie o delegalizację wydanych koncesji w świetle wyroku Trybunału Sprwiedliwości UE (ogłoszenie o przetargach)
 • Jw.  lecz o wyroku w sprawie niedyskryminacji podmiotów w związku z nieujawnianiem informacji geologicznej (czy prawo zostanie zmienione i koncesje wycofane?)
 • Czy koncesje zostaną wycofane w związku z konfliktem robót górniczych (prac wiertniczych i szczelinowania hydraulicznego) a GZWP?
 • W związku z Rezolucją Parlamentu UE między innymi w sprawie OOŚ na każdym stopniu – czy koncesje zostaną cofnięte?
 • Technika szczelinowania i obszarowe oddziaływanie na środowisko całego obszaru koncesyjnego stoi w sprzeczności z wydanymi koncesjami w oparciu o pkt. OOŚ – czy koncesje zostaną cofnięte?

4. GDOŚ I RDOŚ, KZGW, WZM I UW

 • Informacje i wskazania oddziaływania na środowisko (ekspertyza, opinie itp.)
 • Przytoczenie Ramowej Dyrektywy Wodnej (konflikt – GZWP a szczelinowanie hydrauliczne)
 • Składowanie odpadów niebezpiecznych w górotworze, który zostaje rozszczelniony:

– zapobieganie oddziaływaniu (jak, jakie narzędzia, techniki monitorowania, kontroli zabezpieczeń, usuwania skutków)

– czy jest metodologia i kryteria oceny skutków działalności, metody pomiarów, wyceny itp.

– w raportach OOŚ brak wykazu substancji i informacji, czy są zgodne z REACH (kto weryfikuje i w jaki sposób, kto sprawdza zgodność z REACH)

 • Podać informacje o konieczności OOŚ na każdym etapie prac poszukiwania, rozpoznawania i/lub eksploatacji NPK (Rezolucja Parlamentu UE, Konwencja z Aarhus)
 • Wskazać brak zgodności z Planami gospodarki wodami w zlewniach poprzez brak inwestycji NPK w tych planach, tym samym naruszenie RDW

5. GIOŚ I WIOŚ

 • informacje jak dla GDOŚ i RDOŚ, czyli pkt. 1,2,3,4
 • zapytać, jakie mają narzędzia do kontroli na każdym etapie robót:

– składowanie płynu

– składowanie płynu powrotnego

– jakość cementowania

– co się dzieje z płynem powrotnym (kto i gdzie oczyszcza, jaka technologia)

– wpływ rozszczelnienia na przemieszczanie substancji użytych do szczelinowania (złożonych odpadów)

– metody kontroli oddziaływania na środowisko pod ziemią (wody, struktury geologiczne)

– metody kontroli OOŚ w przypadkach oddziaływania obszarowego (nie punktowego)

6. GMINY, STAROSTWA, URZĄD MARSZŁKOWSKI, ZWIĄZEK SOŁTYSÓW RP, SPÓŁKI WODNE, ZWIĄZEK WĘDKARZY (i inne zainteresowane ochroną wód)

 •  informacje nt. gazu łupkowego, np.:

– zagrożenia środowiskowe

– zagrożenie lub wykluczenie produkcji zdrowej żywności

– zagrożenie dla wód pitnych i gospodarki rolnej

– możliwość wywłaszczeń

– spadek wartości nieruchomości

– odpowiedzialność właścicieli nieruchomości za szkody w środowisku

– brak odpowiedzialności firm wydobywczych za szkody powstałe po zakończeniu eksploatacji

– ograniczenia działalności gospodarczej w rolnictwie, leśnictwie, turystyce (Ekspertyza PE, analiza CZR, „Podręcznik walczących społeczności” itd.)

– ograniczenia decyzyjności Samorządu – cel publiczny

– konieczność wpisania terenów górniczych w SUK i ZPG

– możliwość wykluczenia wszelkich inwestycji na obszarach koncesji poprzez wpisanie ochrony złóż, zgodnie z KPZK

 • Pytania o uwzględnienie gazu łupkowego w strategiach rozwoju gmin i planów zaopatrzenia w energię, studiów uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego