Petycja

Petycja do Prezesa Rady Ministrów

My, niżej podpisani Obywatele, domagamy się wprowadzenia moratorium na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce, do czasu przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych. Ważny jest dla nas zarówno głos zwolenników, jak i przeciwników gazu łupkowego – chcemy skonfrontować go z wynikami niezależnych, wiarygodnych ekspertyz naukowych.

***

Wieloletnie doświadczenia Stanów Zjednoczonych i Kanady wskazują jednoznacznie, że poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego zagraża jakości wody pitnej i powietrza, a także doprowadza do ogromnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz gleby. Dla mieszkańców problemem stają się pękające ściany domów, niszczenie dróg lokalnych, nieustanny hałas oraz zagrożenie wybuchem w rejonach wydobycia tego gazu.

W naszym kraju – co uważamy za fakt nie do przyjęcia – brak jest oficjalnych informacji na temat wszystkich zagrożeń, związanych z wydobyciem gazu. Obywatele mają prawo wiedzieć, że obecne zapisy prawa geologicznego i górniczego dają korporacjom wydobywczym możliwość wywłaszczania ich z ich ziem i domów. Ponadto polski rząd planuje wykonanie tysięcy odwiertów gazu łupkowego, zużywając przy tym milion litrów czystej wody pitnej (na jeden odwiert potrzeba 1000 cystern wody, która ulegnie skażeniu).

Koszty po raz kolejny są przerzucane na obywateli – korporacjom wydobywczym udostępnia się wodę za darmo, podczas gdy ceny wody w domach zwykłych obywateli są wciąż podwyższane.

Uważamy, że Obywatele powinni być informowani o faktach związanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego. Domagamy się szerokiego udostępnienia wiedzy zawartej w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2012 roku oraz raporcie Parlamentu Europejskiego z czerwca 2011 roku.

Nasze stanowisko wynika z dbałości o dobro wspólne wszystkich Polaków: zdrową wodę i nieskażoną ziemię, z której będziemy korzystać nie tylko my, ale i następne pokolenia.

Petycja - Obywatele kontrolują

Petycja jest zamknięta.

Data końcowa: Mar 05, 2020

Zebrane podpisy: 1121

1,121 signatures