WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZŁÓŻ KOPALIN – prezentacja

Przedstawiamy prezentację Głównego Geologa Kraju, wiceministra środowiska Sławomira Brodzińskiego na temat ochrony złóż kopalin i naszą opinię opartą na analizie SWOT.WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZŁÓŻ KOPALIN

Stanowisko zespołu projektowego „Obywatele Kontrolują – strażnicy dobrej energii” do opublikowanej przez Ministerstwo Środowiska prezentacji z dnia 11 marca 2015r. p.n. „Wyzwania polityki surowcowej  w kontekście ochrony złóż kopalin”.

W związku z obowiązującą w ostatnich latach  praktyką zwielokrotniania źródeł stanowiących podstawę do regulacji formalno – prawnych, które zostały wymienione w „prezentacji” p.t. „Wyzwania polityki surowcowej w kontekście ochrony złóż kopalin”, a także rozmywania kompetencji różnych organów odpowiedzialnych za politykę surowcowo – energetyczną i brak spójności między ich funkcjonowaniem w tych obszarach, opinię naszą w sprawie ww. prezentacji opieramy na dość przejrzystej w formie Analizie SWOT – slajd 3.

Analiza SWOT wdrażania systemu ochrony złóż

Mocne strony

ustalenie priorytetów państwa w zakresie ochrony złóż kopalin

Pytanie:

– czy chodzi tu o możliwość robienia interesów przez urzędników na koncesjach (jak bywało), czy o jakiś inny interes? – jaki?

Autor za mocną stronę uważa rozdzielenie interesu państwa (jego organów, urzędników) od interesów innych, np. społeczeństwa polskiego. Jaki walor wymierny lub jakie logiczne uzasadnienie ma dla Polski (gospodarki, środowiska, społeczeństwa) fakt, że państwo, w rozumieniu jego organów, będzie ochronę złóż kopalin traktowało priorytetowo nad wszystkimi bogactwami naturalnymi, niezbędnymi do życia, jak woda, gleba, powietrze oraz nad majątkiem państwa, samorządów, obywateli, jak ziemie, nieruchomości, lasy, infrastruktura rolnicza, mieszkalna, przemysłowa?

–  zniesienie stanu niepewności co do losów danego złoża i modelu rozwoju lokalnego

Chodzi o dyktat urzędniczy Głównego Geologa Kraju, czy Ministra Skarbu nad samorządnością, co jest niezgodne z Konstytucją RP i ustawą o samorządzie terytorialnym, w których od woli mieszkańców, a nie urzędników, zależeć powinien model rozwoju gminy.

Szanse

– impuls do wprowadzenia polityki zagospodarowania przestrzennego kraju

KPZK, napisana w sposób oczywisty pod dyktando lobby paliwowego, przewiduje (na skutek interwencji NGO) „szczegółową wielokryterialną analizę opłacalności z pełnym uwzględnieniem aspektów społecznych i ekologicznych”.

Czy takie analizy zostały przeprowadzone i udostępnione społeczeństwu? Jeśli nie – wszelkie decyzje w zakresie „wdrożenia systemu ochrony złóż” przed wykonaniem takich analiz i ich udostępnieniem opinii publicznej do konsultacji, są nieważne, szkodliwe dla rozwoju terenów objętych „ochroną złóż”, dla których nie ma uzasadnienia.

Szkodliwe z uwagi na zamrożenie wszelkich inwestycji na tych terenach, brak dopłat dla rolników, bo gospodarują na terenach górniczych, brak możliwości otrzymania kredytów, brak możliwości zbycia w cenach rynkowych swoich nieruchomości, itp.

–  wzmocnienie niezależności surowcowej (w tym energetycznej) państwa

różne instytucje władzy, „elity polityczne” po 1989 roku, niszcząc stale niezależność energetyczną Polski, „płaczą” nad jej utratą. Usiłując niezależność surowcową (w tym energetyczną) państwa „wzmocnić”, rozdają obcym podmiotom zasoby energetyczne, jak węgiel i gaz wraz z możliwością przejmowania ziemi przez koncesjonariuszy na 1/3 powierzchni Polski. Sprzedają kopalnie skarbu państwa przez urzędników Skarbu Państwa, beznadziejnie (celowo?) zarządzane przez urzędników Skarbu Państwa, które natychmiast stają się rentowne w innych rękach. Sprzedają za bezcen elektrownie w pakiecie dając dostęp do węgla. Pomysł „wdrożenia systemu ochrony złóż” nie ma na celu ochrony złóż przed wrogim przejęciem przez obce podmioty. Jest pomysłem urzędniczego przejęcia złóż w imieniu państwa, w celu sprzedaży kopalin, z prawdopodobnym zyskiem, ale nie dla państwa, czy obywateli.

Warto przypomnieć, że prywatny właściciel kopaliny, czyli węgla lub gazu, zgodnie z prawem międzynarodowym, nie musi kopaliny czy energii z niej pozyskiwanej, sprzedawać na rynku polskim – może sprzedać, gdzie lepiej zapłacą (Niemcy, Szwajcaria, Szwecja?). Polsce zostaną „wydmuszki” po wydobytych kopalinach. Zatem utrata gazu czy węgla na skutek liberalnej, antypaństwowej i antyspołecznej polityki władz III RP, przyniesie kolejne zagrożenia dla tzw. niezależności energetycznej, a żadnych pożytków dla państwa i obywateli.

Słabe strony

– sprzeczność interesów państwowych, lokalnych, oraz inwestorów

Jeżeli autor opracowania SWOT wie, że taka sprzeczność istnieje, że także nastąpi „obciążenie budżetu państwa” oraz wystąpią „zagrożenia środowiskowe”, to jakie jest logiczne czy merytoryczne uzasadnienie dla „wdrażania systemu ochrony złóż”?

Zagrożenia

– brak woli politycznej decydentów

Była i prawdopodobnie jest nadal ogromna wola decydentów politycznych w różnym czasie, żeby wbrew analizom, logice, interesowi publicznemu, dokonać rozdawnictwa zasobów energetycznych przez sprywatyzowanie kopalin gazu, ropy, węgla brunatnego i kamiennego. Rzeczywistą przeszkodą może być świadomość możliwych, potencjalnych konsekwencji dla decydentów robiących życiowe dile na kopalinach z oczywistą szkodą dla państwa polskiego i jego obywateli.

– trudność w oszacowaniu kosztów ochrony złóż

Na czym polega ta „trudność”, która wystąpiła także w projekcie specustawy węglowodorowej autorstwa MSP?. Brak liczydła, papieru, czasu, podstawowej umiejętności liczenia i pisania, czy może efekt jest zniechęcający do wykonania i upublicznienia wyników?

Na stronie www.obywatelekontroluja.pl znajduje się „Wstępna analiza kosztów i korzyści z wydobycia gazu łupkowego w Polsce”. Proponujemy zapoznać się z nią i przeszkolić urzędników, którzy mają „trudności w oszacowaniu”.

W załączeniu przekazujemy też wyciąg z tabeli „gęstości strumienia energii z zasobów w latach 2015-2050”, który świadczy o bezsensowności zajmowania się gazem łupkowym, ale także węglem brunatnym, wobec potencjału OZE.

Przybliżony potencjał energetyczny w Polsce w odniesieniu do 1 m2 powierzchni kraju, t.j. gęstość strumienia energii do wykorzystania w latach 2015 – 2050, wynosi:

• gaz (NPK) – 1,10 MJ/m2/rok

• węgiel brunatny 34,70 MJ/m2/rok

• wiatru – 3600,00 MJ/m2/rok

• słońca – 3600,00 MJ/m2/rok

• geotermia – 11189,00 MJ/m2/rok

• biomasa i odpady – 1,28 MJ/m2/rok

Podsumowując

Minister Środowiska, w ocenie wielu NGO i obywateli, przedkłada biznes na środowisku nad jego ochronę, niezgodnie z misją, dla której ministerstwo zostało powołane.

W przypadku „wdrażania systemu ochrony złóż” nie ma żadnego uzasadnienia dla „ochrony zasobów”, których wygrzebywanie z ziemi z ogromnymi szkodami dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt, dla wód i bioróżnorodności. Dotyczy to zwłaszcza kosztownego rozwalania 2 do 5 km pod ziemią skał (łupkowych i wapiennych), z użyciem szkodliwej chemii, bez możliwości kontrolowania skutków, dla wydobycia gazu i ropy , wobec ogromnych, odnawialnych, czystych technologii OZE, na rozwój których nakłada się różne bariery w interesie obcych monopoli paliwowych.

„Wdrażanie systemu ochrony złóż” nie uwzględnia ochrony najważniejszych zasobów warunkujących życie i wyżywienie obywateli jak zasoby wód i gleby.

Wnosimy stanowczo, w oparciu o przedstawioną argumentację, o zakwestionowanie i zatrzymanie – jako organu właściwego do ochrony środowiska i wyboru najlepszych dostępnych technik dla wytwarzania energii – procedur „wdrażania systemu ochrony złóż” bez należytych analiz wielokryterialnych, z uwzględnieniem OZE jako źródła energii o największym potencjale odnawialnym, o znikomej presji na środowisko i klimat, w odróżnieniu od węgla brunatnego, czy niekonwencjonalnych paliw kopalnych, jak gaz i ropa z pokładów łupków i zamkniętych w skałach wapiennych.

Wnosimy o objęcie najwyższą ochroną wszystkich Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz wód powierzchniowych, z wydaniem rozporządzenia zakazującego stosowania technik i technologii poszukiwawczych i eksploatacyjnych wysoce wodochłonnych.

 

Wstecz
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Raporty i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *